Η Πολιτική μας

Το όραμά μας

Μέσα από πολυετή πείρα και διανύοντας όλα τα στάδια υλοποίησης ενός έργου, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αποκτήσαμε βαθιά και εξειδικευμένη γνώση με κύριο αντικείμενο δραστηριοτήτων την παιδικών χαρών, αστικού και αθλητικού εξοπλισμού. Στόχος μας είναι να ικανοποιούμε τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας, έχοντας ανεπτυγμένο το αίσθημα ευθύνης ως προς την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων μας και προς την Προστασία του Περιβάλλοντος.

Οι Δεσμεύσεις μας

• Εγκαθιστούμε διεθνή πρότυπα για την ποιότητα, την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και για την περιβαλλοντική διαχείριση

• Δημιουργούμε συνθήκες για να επιτύχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη επίδοση στην κατηγορία μας

• Ικανοποιούμε τις ανάγκες του πελάτη

• Μειώνουμε την πιθανότητα πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων

• Ελαχιστοποιούμε τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον

• Συμμορφωνόμαστε με τις εσωτερικές και εξωτερικές απαιτήσεις

Ποιοτική Δέσμευση

1. Εγκαθιστούμε διεθνή πρότυπα για την ποιότητα

• Εφαρμόζουμε τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015, ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΕΛΟΤ EN ISO 45001:2018

• Δεσμευόμαστε για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης

• Η πολιτική συστήματος διαχείρισης παρουσιάζεται ως ένα δυναμικό εργαλείο που θα υποστηρίζει και θα βελτιώνει όλες τις δραστηριότητες μας

2. Δημιουργούμε συνθήκες για να επιτύχουμε την καλύτερη επίδοση στην κατηγορία μας

• Καλλιεργούμε μια νοοτροπία ποιότητας βασισμένη στην πρακτική <πράξε σωστά από την πρώτη φορά> για την αποφυγή της ανάγκης διορθωτικών ενεργειών

• Συνεργαζόμαστε με αξιόπιστους προμηθευτές

• Εκπαιδεύουμε το προσωπικό σε θέματα Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας και φροντίζουμε για την ευαισθητοποίηση του σε θέματα Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας

3. Ικανοποιούμε τις ανάγκες του πελάτη

• Κατανοούμε τις ανάγκες των πελατών μας και ανταποκρινόμαστε γρήγορα και αποτελεσματικά

• Παρέχουμε εμπιστοσύνη ως προς την ικανοποίηση των αναγκών τους

4. Συμμορφωνόμαστε με τις εσωτερικές και εξωτερικές απαιτήσεις

• Θέτουμε διαδικασίες οι οποίες αποτελούν αναγνωρισμένα σημεία αναφοράς

• Μετρούμε τις επιδόσεις μας

• Έχουμε εξουσιοδοτήσει τον Υπεύθυνο Συστήματος προκειμένου να εντοπίζει προβλήματα ποιότητας καθώς και προβλήματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία και περιβαλλοντικά προβλήματα, να εισάγει, να συνιστά ή να προσφέρει λύσεις και να επιβεβαιώνει την εφαρμογή των λύσεων αυτών

• Ικανοποιούμε τις νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις σε σχέση με την υλοποίηση έργων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

• Εναρμονίζουμε τις δραστηριότητές μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης που αφορούν στο περιβάλλον και στην ασφάλεια των εργαζομένων

Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία μας ακολουθεί σύστημα διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύστημα διαχείρισης της Ποιότητας της Επιχείρησης και σύστημα διαχείρισης Περιβαλλοντικής Ασφάλειας.

ISO 45001:2018

Σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

ISO 9001:2015

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας της επιχείρησης.

ISO 14001:2015

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Πολιτική καταπολέμησης της δωροδοκίας

Η διοίκηση της Εταιρείας ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – Παιδικές χαρές – Αθλητικός & Αστικός Εξοπλισμός αναγνωρίζει τους κινδύνους δωροδοκίας και διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Καταπολέμησης της Δωροδοκίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO37001:2016 και την επίτευξη των στόχων καταπολέμησης της δωροδοκίας.

Η διοίκηση της εταιρείας για όλο το πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας:

  • Απαγορεύει κάθε μορφής δωροδοκία ή την αποδοχή της.
  • Απαιτεί συμμόρφωση όλων των εργαζομένων με τους νόμους του κράτους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δωροδοκία, οι οποίοι έχουν εφαρμογή στην εταιρεία.
  • Προτρέπει τη συμβολή όλων των εργαζομένων στηναναγνώριση και υποψία κάθε πιθανής δωροδοκίας και απαγορεύει την τιμωρία ή την αρνητική μεταχείριση τέτοιων εργαζομένων.
  • Δεσμεύεται για την εφαρμογή μέτρων και την παροχή απαραίτητων πόρων προκειμένου να καταπολεμήσει τη δωροδοκία.
  • Ευαισθητοποιεί και εκπαιδεύει κατάλληλα το προσωπικό της μέσω συνεχών ενημερώσεων και εκπαιδεύσεων σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας.
  • Έχει θεσπίσει συγκεκριμένη Δομή καταπολέμησης της δωροδοκίας, η οποία είναι ανεξάρτητη από το υπόλοιπο προσωπικό, αναφέρεται μόνο στο διευθύνοντα σύμβουλο και έχει την υποχρέωση και την εξουσία να διερευνά κάθε πιθανή περίπτωση δωροδοκίας, να εξετάζει και να αξιολογεί τους κινδύνους δωροδοκίας και να εφαρμόζει σχετικά μέτρα καταπολέμησής της.
  • Σε περίπτωση δωροδοκίας ή μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης καταπολέμησης της δωροδοκίας, επιβάλλονται κυρώσεις και σε περίπτωση παραβίασης σχετικών νομοθετικών απαιτήσεων, γίνεται αναφορά στις αρμόδιες αρχές.
  • Δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης καταπολέμησης της δωροδοκίας που εφαρμόζει.

Για οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με την εταιρεία ή το ποσωπικό μας επικοινωνήστε με την επιτροπή διαχείρισης καταγγελιών/παραπόνων gianzer1965@gmail.com (Ιωάννης Ζέρβας) ή καλέστε στο 2721089032 επώνυμα ή ανώνυμα.