Η Πολιτική μας

Ασφάλεια & Ποιότητα

Η εταιρεία “Βορβίλας Π. Κωνσταντίνος & ΣΙΑ Ο.Ε.” διαθέτει την πιο σύγχρονη τεχνολογία και τεχνογνωσία για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή των προϊόντων.  Όλα τα στελέχη της εταιρείας μας παρακολουθούν συνεχώς όλα τα νέα και τις ανάγκες της αγοράς για να εξελίσσονται και να βελτιώνουν όλο και περισσότερο τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Η συνεχής αυτή ενημέρωση μας δίνει τη δυνατότητα να μαθαίνουμε τους νέους νόμους και κανόνες και να συμμορφωνόμαστε σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις απαιτούμενες προδιαγραφές για τα παρεχόμενα τελικά προϊόντα.

Βλέπουμε κάθε έργο ξεχωριστά και αναλαμβάνουμε ολόκληρη την υλοποίηση του. Τα εξειδικευμένα στελέχη μας, με την άμεση ανταπόκριση τους στις ανάγκες σας, αποτυπώνουν, αναλύουν και μελετούν το έργο, εντοπίζουν όλες τις απαιτήσεις και τεχνικές δυσκολίες που παρουσιάζονται και βρίσκουν τη βέλτιστη λύση, διατηρώντας πάντα τις ανταγωνιστικές τιμές μας. Στη συνέχεια το κατασκευαστικό τμήμα αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει την δημιουργία – κατασκευή του έργου και να το εγκαταστήσει, όπως έχει αποτυπωθεί στη μελέτη. Οι αρμοδιότητες της εταιρείας δεν σταματούν εδώ. Αναλαμβάνουμε τη συνεχή και σωστή συντήρηση του έργου για να μην παρουσιαστεί το οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή πρόβλημα ασφαλείας.

Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία μας ακολουθεί σύστημα διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύστημα διαχείρισης της Ποιότητας της Επιχείρησης και σύστημα διαχείρισης Περιβαλλοντικής Ασφάλειας.

ISO 45001:2018

Σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

ISO 9001:2015

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας της επιχείρησης.

ISO 14001:2015

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Πολιτική καταπολέμησης της δωροδοκίας

Η διοίκηση της Τεχνικής Εταιρείας ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. αναγνωρίζει τους κινδύνους δωροδοκίας και διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Καταπολέμησης της Δωροδοκίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO37001:2016 και την επίτευξη των στόχων καταπολέμησης της δωροδοκίας.

Η διοίκηση της εταιρείας για όλο το πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας:

  • Απαγορεύει κάθε μορφής δωροδοκία ή την αποδοχή της.
  • Απαιτεί συμμόρφωση όλων των εργαζομένων με τους νόμους του κράτους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δωροδοκία, οι οποίοι έχουν εφαρμογή στην εταιρεία.
  • Προτρέπει τη συμβολή όλων των εργαζομένων στηναναγνώριση και υποψία κάθε πιθανής δωροδοκίας και απαγορεύει την τιμωρία ή την αρνητική μεταχείριση τέτοιων εργαζομένων.
  • Δεσμεύεται για την εφαρμογή μέτρων και την παροχή απαραίτητων πόρων προκειμένου να καταπολεμήσει τη δωροδοκία.
  • Ευαισθητοποιεί και εκπαιδεύει κατάλληλα το προσωπικό της μέσω συνεχών ενημερώσεων και εκπαιδεύσεων σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας.
  • Έχει θεσπίσει συγκεκριμένη Δομή καταπολέμησης της δωροδοκίας, η οποία είναι ανεξάρτητη από το υπόλοιπο προσωπικό, αναφέρεται μόνο στο διευθύνοντα σύμβουλο και έχει την υποχρέωση και την εξουσία να διερευνά κάθε πιθανή περίπτωση δωροδοκίας, να εξετάζει και να αξιολογεί τους κινδύνους δωροδοκίας και να εφαρμόζει σχετικά μέτρα καταπολέμησής της.
  • Σε περίπτωση δωροδοκίας ή μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης καταπολέμησης της δωροδοκίας, επιβάλλονται κυρώσεις και σε περίπτωση παραβίασης σχετικών νομοθετικών απαιτήσεων, γίνεται αναφορά στις αρμόδιες αρχές.
  • Δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης καταπολέμησης της δωροδοκίας που εφαρμόζει.

Για οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με την εταιρεία ή το ποσωπικό μας επικοινωνήστε με την επιτροπή διαχείρισης καταγγελιών/παραπόνων gianzer1965@gmail.com (Ιωάννης Ζέρβας) ή καλέστε στο 2721089032 επώνυμα ή ανώνυμα.